Warsaw subtitle-a-thon

Europeana XX: Subtitle-a-thon Challenge

Subtitle-a-thon Challenge Warsaw

Join us for the Europeana XX: Subtitle-a-thon challenge in Warsaw and share with us your language and subtitling skills to Subtitle the Past, Translate for the Future.

The National Film Archive - Audiovisual Institute (FINA) and The European Union National Institutes for Culture (EUNIC) Cluster Warsaw are pleased to invite you to a subtitle-a-thon focused on audiovisual heritage.

The kick-off of the subtitle-a-thon takes place on Saturday, June 12th at 11.00 CET with a two hour introductory session, and will run online for seven days with a closing session on Friday, June 18th at 17.00 CET.

12-18
June
12-18
czerwca

Subtitle-a-thon Challenge Warsaw

Weź udział w Europeana XX: Subtitle-a-thon Challenge Warsaw! Podziel się z nami swoimi zdolnościami językowymi i stwórz napisy do archiwalnych materiałów audiowizualnych na platformie Europeana.eu.

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) oraz Warszawski odział Stowarzyszenia Narodowych Instytutów Kultury Unii Europejskiej (EUNIC) mają przyjemność zaprosić na subtitle-a-thon oparty na dziedzictwie audiowizualnym.

Wydarzenie rozpocznie się w sobotę 12 czerwca o godz. 11:00 od dwugodzinnej sesji wprowadzającej i będzie trwać online przez 7 dni. Sesja zamykająca odbędzie się w piątek 18 czerwca o godz. 17:00.

The challenge

The participants will be subtitling short audiovisual clips coming from FINA’s archival collection, as well as from other, leading European audiovisual archives, whose content is available on Europeana.eu.

We invite you to:

 • Create subtitles to a variety of short audiovisual clips, like the Polish cartoons or Italian newsreels.
 • Test a new tool and your language skills in a friendly and fun environment.
 • At the same time join the community of ‘citizen linguists’ and audiovisual heritage fans.
 • Win a prize (Empik gift cards) for becoming the best Europeana XX subtitler!

Wyzwanie

Uczestnicy będą tworzyć napisy do krótkich klipów audiowizualnych pochodzących z kolekcji FINA oraz innych archiwalnych materiałów audiowizualnych znajdujących się na platformie Europeana.eu.

Podczas subtitle-a-thonu uczestnicy będą mogli:

 • tworzyć napisy do różnorodnych krótkich materiałów audiowizualnych, m.in. polskich animacji i włoskich kronik filmowych
 • testować w przyjaznej atmosferze nowe narzędzia oraz kompetencje językowe
 • dołączyć do społeczności „obywatelskich tłumaczy” i miłośników dziedzictwa audiowizualnego
 • zostać najlepszym tłumaczem projektu Europeana XX i wygrać nagrody (karty podarunkowe Empik)!

Announcement of awards


5 locations (France, Belgium, Poland, Greece/Ukraine, Italy),
113 new subtitles,
23 active subtitlers,
7 languages,
390 043 characters
and 458 minutes of subtitles!!!

Here are the results of Europeana XX: Subtitle-a-thon Challenge Warsaw!

And here are the winners!

1st prize - 300 PLN gift card to Empik.com – Dominika Litwin

2nd prize - 200 PLN gift card to Empik.com - Katarzyna Książek

3rd prize - 150 PLN gift card to Empik.com - Natalia Winiarska

Leaderboard

1
Dominika Litwin
2
Katarzyna Książek
3
Natalia Winiarska

The prizes were awarded by the Challenge organisers based on the amount of subtitled characters and quality of the subtitles. Congratulations!

All entrants will receive in their mailboxes a participation certificate.

Thank you all for your participation in the Europeana XX: Subtitle-a-thon Challenge Warsaw!

Ogłoszenie nagród


5 lokalizacji (Francja, Belgia, Polska, Grecja/Ukraina, Włochy),
113 nowych napisów,
23 tworzących napisy,
7 języków,
390 043 znaków
oraz 458 minuty napisów !!!

Oto wyniki Europeana XX: Subtitle-a-thon Challenge Warsaw!

A oto zwycięzcy!

I nagroda - karta podarunkowa 300 zł na Empik.com – Dominika Litwin

II nagroda - karta podarunkowa 200 zł do Empik.com -Katarzyna Książek

III nagroda - karta podarunkowa 150 zł do Empik.com - Natalia Winiarska

Leaderboard

1
Dominika Litwin
2
Katarzyna Książek
3
Natalia Winiarska

Nagrody zostały przyznane przez organizatorów w oparciu o ilość znaków oraz jakość opracowanych napisów.Gratulacje!

Wszyscy uczestnicy otrzymają e-mailem certyfikat uczestnictwa.

Dziękujemy wszystkim za udział w Europeana XX: Subtitle-a-thon Challenge Warsaw!

Who can take part?

We are inviting translation enthusiasts, language teachers, linguists and advanced language students (C1 and above) that are eager to immerse themselves in the wealth of European audiovisual heritage to make it broadly understood by enriching it with subtitles.

So, if you:

 • speak one or many foreign languages including Dutch, English, French, German, Polish, Portugueese, Spanish and Romanian, *
 • spell, punctuate and use grammar accurately
 • translate the dialogue into the required language sensitively
 • work precisely with text and timing

...then we are looking for you and challenge you to dedicate to the task at least 4 hours during the week. There is of course no maximum.

* Although knowledge of Polish is not a must to join the subtitle-a-thon, please note that the majority of audiovisual clips available for the event will be coming from FINA’s collection in Polish. The event is eligible only for participants fluent in two or more languages listed above.

Kto może wziąć udział?

Organizatorzy zapraszają entuzjastów tłumaczeń, nauczycieli języków obcych, językoznawców i osoby uczące się języków obcych na poziomie C1 i wyższym, które chcą zanurzyć się w bogactwo europejskiego dziedzictwa audiowizualnego i dzięki tłumaczeniom udostępnić je nowym odbiorcom.

Jeśli…

 • znasz jeden lub kilka języków obcych w tym holenderski, angielski, francuski, niemiecki, polski, portugalski, hiszpański i rumuński*
 • dobrze znasz gramatykę, interpunkcję i pisownię tych języków
 • potrafisz dobrze przetłumaczyć dialogi
 • potrafisz precyzyjnie pracować z tekstem i jego synchronizacją w czasie

... dołącz do subtitle-a-thon!

* Znajomość polskiego nie jest konieczna, żeby dołączyć do subtitle-a-thon. Należy jednak pamiętać, że większość dostępnych materiałów audiowizualnych pochodzących z kolekcji FINA jest w języku polskim. Wydarzenie jest przeznaczone tylko dla uczestników biegle posługujących się co najmniej dwoma językami wymienionymi powyżej.

How can you participate?

To join you need to submit the registration form no later than June 10, 2021. Registration will be accepted on a first come first served basis as availability is limited.

IMPORTANT DATES:

May 20 - June 10: Registration open, (participation will be confirmed within 5 days)

June 12 - June 18: Subtitle-a-thon

June 12 11:00-13:00 CET: opening session

June 18 17:00-18:00 CET: closing session

June 25: Announcement of Winners (on the subtitle-a-thon website)

The opening and closing sessions will be held in English with Polish simultaneous translation.

Jak dołączyć?

Należy do 10 czerwca wypełnić formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest limitowana. O udziale będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Ważne daty:

20 maja - 10 czerwca - rejestracja (uczestnicy otrzymają potwierdzenie w ciągu 5 dni od zgłoszenia)

12-18 czerwca - Subtitle-a-thon

12 czerwca, godz. 11-13 - sesja otwierająca

18 czerwca, godz. 17-18 - sesja zamykająca

25 czerwca - ogłoszenie zwycięzców (na stronie subtitle-a-thonu)

Sesja otwarcia i zamknięcia odbędą się w języku angielskim i będą symultanicznie tłumaczone na język polski.

About the organisers

Europeana XX. A Century of Change is a project, co-financed by the Connecting Europe Facility Programme of the European Union.

The Europeana XX Subtitle-a-thon Challenge Warsaw is a collaboration between the project, hosted by one of the project partners - the National Film Archive - Audiovisual Institute, supported by EUNIC Warsaw cluster members:

O organizatorach

Europeana XX. A Century of Change to projekt współfinansowany w ramach instrumentu finansowego Unii Europejskiej “Łącząc Europę”.

Europeana XX Subtitle-a-thon Challenge Warsaw jest wydarzeniem organizowanym w ramach projektu, którego gospodarzem jest jeden z partnerów - Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, wspierany przez członków klastra EUNIC Warszawa:

Contact us

For all your questions: feel free to get in touch with us at subtitleathon@fina.gov.pl and we will get back to you as soon as possible.

Kontakt

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem subtitleathon@fina.gov.pl. Będziemy się starać odpowiadać na nie na bieżąco.